AirWash Nederland B.V

AirWash Nederland B.V

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. De artikelen 2 tot en met 20 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die vennootschappen behorende tot de AirWash Nederland B.V. doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle

 overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten (ook) onderhoud en/of service dan zijn tevens van toepassing de artikelen 21 tot en met 26.

1.2. De vennootschap behorende tot de AirWash Nederland B.V. wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

ALGEMEEN DEEL

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,

 programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke

 schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000.

 Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid van de te verrichten werkzaamheden.              Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de          werkzaamheden  uiteindelijk                worden uitgevoerd.

3.4. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan

 opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over                alle commerciële en technische details overeenstemming               is bereikt, alle noodzakelijke     gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeen gekomen (termijn) betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om

 de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.

 Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

 c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer

 kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

 d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op

 opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de  in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever       tot het moment dat hij deze in het bezit heeft

 gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn

 verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen

 aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen en dierziektes

 (zoals mond- en klauwzeer en varkenspest).

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat  nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever                moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die   noodzakelijk zijn om het werk uit te                voeren tijdig zijn verkregen.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, herstel- of ander bouwkundig werk en aarding van de geleverde installatie(s);

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. reis- en verblijfkosten.

f. de kosten voor het verplaatsen van het werk c.q. product op de plaats van bestemming.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a.      er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

 Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voorminderwerk dat het gevolg is van een

 verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,

 zoals maar niet beperkt tot:

 - gas, water en elektriciteit;

 - verwarming;

 - afsluitbare droge opslagruimte;

 - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde

 materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al

 zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen

 opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

b. schade aan levende have;

c. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt

 gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw

 uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer

 geleverde producten en/of materialen.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden AirWash Nederland B.V. , d.d. juli 2014 1/2

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGS VOORWAARDEN

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.

 Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan

 opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

 Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

 - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;

 - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;

 - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

 Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

 - de zaak herstelt;

 - de zaak vervangt;

 - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

 Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in

 de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9. Opdrachtgever is gehouden om de retour goederen procedure (RGP), zoals op dat moment

 geldend bij opdrachtnemer, op te volgen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer een reclamatie niet in behandeling zal nemen.

14.10. a.Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

 - normale slijtage;

 - onoordeelkundig gebruik;

 - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

 - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

 b.Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;

 c.Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd

 gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij termijnbetaling:

 -20% van de totale prijs bij opdracht;

 - 80% van de totale prijs voor levering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,

 raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de

 renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.

 De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

 over de eerste € 3.000,= 15%

 over het meerdere tot € 6.000,= 10%

 over het meerdere tot € 15.000,= 8%

 over het meerdere tot € 60.000,= 5%

 over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval

 recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, gelijk aan een bedrag van minimaal 25% van de totale prijs.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke

 bevoegdheidsregels hanteren.

BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR ONDERHOUD / SERVICE

Artikel 21: Verplichtingen van opdrachtnemer

21.1 Alle te verrichten werkzaamheden aan het object zullen door deskundig personeel worden uitgevoerd.

21.2 Na afloop verstrekt opdrachtnemer opdrachtgever een werkbon met daarin opgenomen de bevindingen van de                monteur  van opdrachtnemer en eventuele voorstellen tot nog uit te voeren reparaties.

Artikel 22: Verplichtingen opdrachtgever

22.1         Opdrachtgever is gehouden om voor eigen rekening en risico eenvoudige schoonmaak- en         onderhoudswerkzaamheden aan het object uit te voeren,               zoals het regelmatig reinigen van filters, het      vervangen van printercartridges/-inktlinten en het vervangen van slijtdelen.

22.2 Opdrachtgever dient opdrachtnemer en/of diens personeel, desgewenst op vertoon van (bedrijfs)legitimatiebewijs, ongehinderd de toegang tot het object te verschaffen voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze overeenkomst.

22.3 Opdrachtgever dient het object in gereinigde staat ter beschikking te stellen van opdrachtnemer ten behoeve van de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden en wel in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

22.4 Bij oplevering van de werkzaamheden dient opdrachtgever de werkbon, zoals bedoeld in artikel 21 lid 2, te ondertekenen.

Artikel 23: Preventief onderhoud

23.1 Onder preventief onderhoud wordt verstaan één of meerdere controlebeurt(en) gedurende een in de onderhoudsovereenkomst bepaalde periode en volgens een in die overeenkomst bepaalde frequentie. Bij deze controlebeurt(en) worden onderdelen

 die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere werking van het object gecontroleerd, afgesteld of vervangen.

23.2 Opdrachtnemer is in het kader van overeengekomen preventief onderhoud in ieder geval niet gehouden tot het kosteloos verrichten van de volgende werkzaamheden:

 - het uitvoeren van reparaties;

 - het leveren en/of vervangen van onderdelen, waaronder maar niet beperkt tot oliën en            filters;

 - het opheffen van storingen aan het object op andere tijden dan die voor periodiek onderhoud bestemd zijn.

23.3 Preventief onderhoud zal door opdrachtnemer alleen tijdens de normale werkuren, zoals deze gelden bij opdrachtnemer, verricht worden. Partijen zullen voordat de werkzaamheden dienen plaats te vinden een datum en tijdstip overeenkomen waarop

 opdrachtnemer de werkzaamheden zal uitvoeren.

23.4 Als opdrachtnemer tijdens het preventief onderhoud constateert dat een onderdeel vervangen dient te worden als gevolg van een in artikel 25 genoemde omstandigheid, zal reparatie plaatsvinden onder de hieronder genoemde voorwaarden

 voor storingsonderhoud.

Artikel 24: Duur

24.1 Totaal verlies of totale vernieling van de installatie doet de onderhoudsovereenkomst met onmiddellijke ingang eindigen. Is slechts een deel van de door opdrachtnemer te onderhouden objecten teniet gegaan, dan blijft de onderhoudsovereenkomst

 voortbestaan voor zover deze betrekking heeft op het onderhoud van de bestaande objecten.

24.2 De installatie wordt tevens als totaal vernield beschouwd, indien de herstelkosten, verminderd met de restantwaarde, de dagwaarde van de installatie onmiddellijk voor het moment van de schade, overtreffen.

24.3 Is de oorzaak van het verlies of de vernietiging zoals genoemd in de twee voorgaande leden aan opdrachtgever toe te rekenen, dan is opdrachtnemer gerechtigd om de schade die hij lijdt als gevolg van het voortijdig eindigen van de

 onderhoudsovereenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 25: Storingsonderhoud

 Opdrachtnemer zal na een melding van storing op verzoek van opdrachtgever onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden uitvoeren (‘storingsonderhoud’). Hieronder vallen alle onderhouds- en servicegevallen die niet tot het preventief onderhoud

 behoren.

Artikel 26: Prijs

26.1 Opdrachtnemer zal ter zake van de in artikel 23 genoemde werkzaamheden geen voorrijkosten en arbeidsuren in rekening brengen.

26.2 De kosten verbonden aan storingsonderhoud zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij opdrachtnemer voor de desbetreffende diensten en werkzaamheden geldende tarieven. Ook de kosten van onderdelen die in het kader

 van deze werkzaamheden (storing en/of onderhoud) vervangen zijn of dienen te worden, zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

26.3 Wachttijden van opdrachtnemer worden in ieder geval aan opdrachtgever in rekening gebracht, wanneer opdrachtnemer door toedoen van opdrachtgever niet terstond na aankomst met de werkzaamheden kan aanvangen.

26.4 Ook overige werkzaamheden waartoe deze overeenkomst niet strekt zullen, indien opdrachtgever daartoe opdracht geeft, door opdrachtnemer verricht worden op de daarvoor binnen het bedrijf van opdrachtnemer gebruikelijke condities.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden AirWash Nederland B.V, d.d. juli 2014 2/2